Development of nomograms related to inflammatory biomarkers to estimate the prognosis of bladder cancer after radical cystectomy

Wentao Zhang, Fuhan Yang, Aimaitiaji Kadier, Yifan Chen, Yang Yu, Junfeng Zhang, Jiang Geng, Yang Yan, Wei Li, Xudong Yao