Safflower yellow pigment and Sanqi Panax notoginseng in the treatment of acute cerebral infarction: a systematic review, meta-analysis, and cost-effectiveness analysis

Yang Li, Yan Lin, Zhixiang Shi, Yuxuan Hu, Taihang Shao, Mengyuan Li, Jiawen Zhu, Lizhou Sun, Feng Chang