Circulating S100A4 as a prognostic biomarker for patients with nonparoxysmal atrial fibrillation after catheter ablation

Lijun Qian, Jinlong Gong, Wenjie Ma, Yan Sun, Jian Hong, Di Xu, Ming Chu