LncRNA-GAS5 promotes spinal cord repair and the inhibition of neuronal apoptosis via the transplantation of 3D printed scaffold loaded with induced pluripotent stem cell-derived neural stem cells

Rongxue Shao, Changming Li, Yan Chen, Liang Zhang, Hejie Yang, Zhijing Zhang, Jun Yue, Wenshuo Gao, Hang Zhu, Hao Pan, Hui Zhou, Renfu Quan