Prevalence and risk of chronic kidney disease in oral lichen planus: a large cross-sectional study from eastern China

Yiwen Deng, Chengyi Wang, Yeqing Shen, Bo Shen, Feng Ding, Guoyao Tang, Wei Liu