Andrographolide alleviates bleomycin-induced NLRP3 inflammasome activation and epithelial-mesenchymal transition in lung epithelial cells by suppressing AKT/mTOR signaling pathway

Jingpei Li, Xiaohan Yang, Penghui Yang, Ke Xu, Xiaomin Peng, Weipeng Cai, Simin Zhao, Lei Hu, Zhuoyi Li, Fei Cui, Wei Wang, Guilin Peng, Xin Xu, Jianxing He, Jun Liu