In-hospital prognosis of first-ever noncardiogenic ischemic stroke in patients with and without indication for prestroke antiplatelet therapy: Chinese Stroke Center Alliance

Yu-Yuan Xu, Hong-Qiu Gu, Zi-Xiao Li, Yun-Yun Xiong, Qi Zhou, Li-Ping Liu, Xing-Quan Zhao, Yi-Long Wang, Xia Meng, Yong-Jun Wang, on behalf of the CSCA Investigators