Automatic classification of heterogeneous slit-illumination images using an ensemble of cost-sensitive convolutional neural networks

Jiewei Jiang, Liming Wang, Haoran Fu, Erping Long, Yibin Sun, Ruiyang Li, Zhongwen Li, Mingmin Zhu, Zhenzhen Liu, Jingjing Chen, Zhuoling Lin, Xiaohang Wu, Dongni Wang, Xiyang Liu, Haotian Lin