Quality and consistency of clinical practice guidelines for treating children with COVID-19

Qinyuan Li, Qi Zhou, Yangqin Xun, Hui Liu, Qianling Shi, Zijun Wang, Siya Zhao, Xiao Liu, Enmei Liu, Zhou Fu, Yaolong Chen, Zhengxiu Luo