Exploring the barriers of patients with diabetic foot complications in China: a qualitative interview study

Xiaoli Liu, Hongling Chu, Jinghui Zhao, Rui Qiao, Yuqiang Liu, Nan Li, Lin Zeng, Xiaoxiao Wang, Liyuan Tao, Hua Zhang, Yanyan Shi, Lin Zhuo, Long Zhang, Yiming Zhao