Circulating endothelial microparticles: a promising biomarker of acute kidney injury after cardiac surgery with cardiopulmonary bypass

Jian Ma, Hao-Xiang Yuan, Ya-Ting Chen, Da-Sheng Ning, Xiao-Jun Liu, Yue-Ming Peng, Chao Chen, Yuan-Kai Song, Yu-Peng Jian, Yan Li, Zui Liu, Zhi-Jun Ou, Jing-Song Ou