Hemodynamic testing using three-dimensional printing and computational fluid dynamics preoperatively may provide more information in mitral repair than traditional image dataset

Hao Wang, Hongning Song, Yuanting Yang, Zhiyong Wu, Rui Hu, Jinling Chen, Juan Guo, Yijia Wang, Dan Jia, Sheng Cao, Qing Zhou, Ruiqiang Guo