Homocysteine alters vasoreactivity of human internal mammary artery by affecting the KCa channel family

Wen-Tao Sun, Hong-Mei Xue, Hai-Tao Hou, Huan-Xin Chen, Jun Wang, Guo-Wei He, Qin Yang