UAP1L1 plays an oncogene-like role in glioma through promoting proliferation and inhibiting apoptosis

Zhuanyi Yang, Zhiquan Yang, Zhongliang Hu, Bo Li, Dingyang Liu, Xiaoyu Chen, Ying Wang, Deyun Feng