PGE1 triggers Nrf2/HO-1 signal pathway to resist hemin-induced toxicity in mouse cortical neurons

Jiabing Shen, Mao-Sheng Cao, Tingting Zhou, Ying Chen, Jingjing Liang, Yan Song, Chengbin Xue, Mao-Hong Cao, Kaifu Ke