Mitochondrial dysfunction attenuates rapid regeneration in livers with toxin-induced fibrosis

Zheyong Li, Yuelong Liang, Hanning Ying, Mingyu Chen, Xiaoyan He, Yifan Wang, Yifan Tong, Xiujun Cai