Identification of four genes and biological characteristics associated with acute spinal cord injury in rats integrated bioinformatics analysis

Qiang Li, Bo Li, Bo Tao, Chenxi Zhao, Baoyou Fan, Qi Wang, Chao Sun, Huiquan Duan, Yilin Pang, Xuanhao Fu, Shiqing Feng