Recombinant human bone morphogenetic protein-4 enhances tendon-to-bone attachment healing in a murine model of rotator cuff tear

Huabin Chen, Zhanwen Wang, Li Zhou, Bing Wu, Hongbin Lu, Ciliu Zhang, Tao Zhang