Geriatric nutritional risk index as an independent prognostic factor in locally advanced nasopharyngeal carcinoma treated using radical concurrent chemoradiotherapy: a retrospective cohort study

Qing-Nan Tang, Hui-Zhi Qiu, Xiao-Qing Sun, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Yue-Feng Wen, Sai-Lan Liu, Hao-Jun Xie, Yu-Jing Liang, Xue-Song Sun, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Jin-Hao Yang, Dong-Xiang Wen, Ling Guo, Lin-Quan Tang, Qiu-Yan Chen, Hai-Qiang Mai