Gradient nanostructured titanium stimulates cell responses in vitro and enhances osseointegration in vivo

Nan-Jue Cao, Yu-He Zhu, Fei Gao, Chen Liang, Zhen-Bo Wang, Yue Zhang, Chun-Ping Hao, Wei Wang