Mass SARS-CoV-2 molecular and serological screening of medical staff and patients in Hangzhou, China: no evidence of RNA detection, low seroprevalence, and limited exposure risk in the hospital setting

Jun Huang, Lu Zhang, Shengjun Wu, Jie Lu, Fengying Li, Yulan Cheng, Qi Zhang, Guiling Li, Haitao Yu, Zhian Le, Xiaowen He, Yanjun Ding, Daniel Candotti, Xinyou Xie, Jun Zhang