A simple lectin-based biochip might display the potential clinical value of glycomics in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage

Lei Ye, Yong-Sheng Fang, Xiao-Xue Li, Yi Gao, Sheng-Sheng Liu, Qiang Chen, Qiang Wu, Hong-Wei Cheng, Wei-Dong Du