Comprehensive serum metabolic and proteomic characterization on cognitive dysfunction in Parkinson’s disease

Na Zhang, Chuanxi Tang, Qiong Ma, Wei Wang, Mingyu Shi, Xiaoyu Zhou, Fangfang Chen, Chengcheng Ma, Xue Li, Gang Chen, Dianshuai Gao