A computed tomography (CT)-derived radiomics approach for predicting primary co-mutations involving TP53 and epidermal growth factor receptor (EGFR) in patients with advanced lung adenocarcinomas (LUAD)

Ying Zhu, Yu-Biao Guo, Di Xu, Jing Zhang, Zhen-Guo Liu, Xi Wu, Xiao-Yu Yang, Dan-Dan Chang, Min Xu, Jing Yan, Zun-Fu Ke, Shi-Ting Feng, Yang-Li Liu