The emergence of various genetic alterations mediated the Osimertinib resistance of a patient harboring heterozygous germline EGFR T790M: a case report

Bin Liu, Jianwen Qin, Yan Yin, Liang Zhai, Guangxin Liu, Analyn Lizaso, Dongsheng Shi