The effects of UCP2 on autophagy through the AMPK signaling pathway in septic cardiomyopathy and the underlying mechanism

Jia-Yu Mao, Long-Xiang Su, Dong-Kai Li, Hong-Min Zhang, Xiao-Ting Wang, Da-Wei Liu