A narrative review of acute pancreatitis and its diagnosis, pathogenetic mechanism, and management

Zhi Zheng, Yi-Xuan Ding, Yuan-Xu Qu, Feng Cao, Fei Li