Gender differences of relationship between serum lipid indices and type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional survey in Chinese elderly adults

Xiao-Wei Ji, Guo-Shan Feng, Hong-Lan Li, Jie Fang, Jing Wang, Qiu-Ming Shen, Li-Hua Han, Da-Ke Liu, Yong-Bing Xiang