Detection of SARS-CoV-2 in the ocular surface in different phases of COVID-19 patients in Shanghai, China

Meiyan Li, Yaling Yang, Taiwen He, Ruoyan Wei, Yinzhong Shen, Tangkai Qi, Tian Han, Zhigang Song, Zhaoqin Zhu, Xiaopeng Ma, Jing Zhao, Yixiao Lin, Yang Shen, Weiming Yang, Keqing Zhao, Hongzhou Lu, Xingtao Zhou