Elongated axial length and myopia-related fundus changes associated with the Arg130Cys mutation in the LIM2 gene in four Chinese families with congenital cataracts

Xun Wang, Yanli Qin, Aierxiding Abudoukeremuahong, Meimei Dongye, Xulin Zhang, Dongni Wang, Jing Li, Zhuoling Lin, Yahan Yang, Lin Ding, Haotian Lin