Caveolin-1 promotes radioresistance via IRGM-regulated autophagy in lung cancer

Xi Chen, Yuan-Liang Yan, Shuang-Shuang Zeng, Zhi-Cheng Gong, Zhi-Jie Xu