What is the optimal number of neoadjuvant chemotherapy cycles for resectable colorectal liver oligometastases?

Qichen Chen, Xingchen Li, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Zhiyu Li, Zhen Huang, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Hong Zhao, Jianqiang Cai