Risk factors of regional lymph node (RLN) metastasis among patients with bone sarcoma and survival of patients with RLN-positive bone sarcoma

Yimin Dong, Wei Wu, Honglei Kang, Wei Xiong, Dawei Ye, Zhong Fang, Hanfeng Guan, Hui Liao, Feng Li