The trend of indirect anastomosis formation in a 2-vessel occlusion plus encephalo-myo-synangiosis rat model

Wensheng Li, Lei Wei, Bocheng Wang, Shuangqi Gao, Tengchao Huang, Zhangyu Li, Robin Bhattarai, Hui Wang, Ying Guo, Chuan Chen