Macrophage-derived netrin-1 contributes to endometriosis- associated pain

Shaojie Ding, Xinyue Guo, Libo Zhu, Jianzhang Wang, Tiantian Li, Qin Yu, Xinmei Zhang