Short-term dietary restriction ameliorates brain injury after cardiac arrest by modulation of mitochondrial biogenesis and energy metabolism in rats

Minggen Zhou, Tao Yu, Xiangshao Fang, Qiulin Ge, Fengqing Song, Zitong Huang, Longyuan Jiang, Peng Wang