Predictive factors of postoperative pancreatic fistula after laparoscopic pancreatoduodenectomy

Jikuan Jin, Guangbing Xiong, Jiali Li, Xingjun Guo, Min Wang, Zhen Li, Feng Zhu, Renyi Qin