Original Article


Comparison between free posterior tibial flap and free radial forearm flap for head and neck reconstruction: an anatomical study and a retrospective comparative cohort study

Qi Zhong, Jugao Fang, Zhigang Huang, Yang Zhang, Shizhi He, Yonggang Jin, Hongzhi Ma, Lizhen Hou, Wei Guo, Yuan Wang, Yurong He, Xiaoyan Wang

Download Citation