Original Article


Single-cell transcriptomic, transcriptomic, and metabolomic characterization of human atherosclerosis

Xiaoyang Liu, Li Li, Yiru Yin, Likui Zhang, Wenhao Wang

Download Citation