Original Article


Clinical retrospective study on the efficacy and safety of endoscopic ear surgery for adhesive otitis media

Ya-Nan Guo, Minfei Qian, Jiping Li, Ji Xu, Hao Chen, Hua Zhang

Download Citation