Original Article


BAG3 promotes autophagy and suppresses NLRP3 inflammasome activation in Parkinson’s disease

Zhong-Ming Ying, Qian-Kun Lv, Xiao-Yu Yao, An-Qi Dong, Ya-Ping Yang, Yu-Lan Cao, Fen Wang, Ai-Ping Gong, Chun-Feng Liu

Download Citation