Original Article


Elevated serum human epididymis protein 4 is associated with disease severity and worse survival in idiopathic pulmonary fibrosis: a cohort study

Mi Tian, Kaifang Meng, Yujuan Gao, Ji Zhang, Miaomiao Xie, Yaqiong Tian, Xiaoqin Liu, Miao Ma, Ying Cai, Hongyan Wu, Jingjing Ding, Jingyu Chen, Hourong Cai

Download Citation