Original Article


Pre-stroke dementia and in-hospital outcomes in the Chinese Stroke Center Alliance

Chelsea Liu, Hong-Qiu Gu, Xin Yang, Chun-Juan Wang, Xia Meng, Kai-Xuan Yang, Yun-Yun Xiong, Xing-Quan Zhao, Yi-Long Wang, Li-Ping Liu, Yong-Jun Wang, Zi-Xiao Li

Download Citation