Original Article


Cannabidiol attenuates methamphetamine-induced cardiac inflammatory response through the PKA/CREB pathway in rats

Qianyun Nie, Wenjuan Dong, Baoyu Shen, Genmeng Yang, Hao Yu, Ruilin Zhang, Yanxia Peng, Yang Yu, Shijun Hong, Lihua Li

Download Citation