Original Article


Melatonin attenuates acute and chronic itch in mice: the antioxidant and anti-inflammatory effects of melatonin receptors

Li Zhang, Jiang-Tao Zhang, Ya Huang, Guo-Kun Zhou, Yan Zhou, Jiang-Ping Yang, Tong Liu

Article Options

Download Citation