Original Article


The lncRNA TERC promotes gastric cancer cell proliferation, migration, and invasion by sponging miR-423-5p to regulate SOX12 expression

Jianhua Wang, Min Wu, Le Chang, Zhankui Jin, Xiaoli Yang, Dongliang Li, Jiaojiao Wang, Jie Qu, Qiang Hou, Xiaoyan Huang, Cuixiang Xu

Download Citation