Vol 8, No 15 (August 2020): Annals of Translational Medicine

Original Article

Evaluation of the updated “Candida score” with Sepsis 3.0 criteria in critically ill patients
Dongkai Li, Jiahui Zhang, Wen Han, Guangxu Bai, Wei Cheng, Na Cui
Dissociation between airway and systemic autoantibody responses in chronic obstructive pulmonary disease
Zhenyu Liang, Fei Long, Kuimiao Deng, Fengyan Wang, Jing Xiao, Yuqiong Yang, Dongying Zhang, Weili Gu, Jiaxuan Xu, Wenhua Jian, Weijuan Shi, Jinping Zheng, Xin Chen, Yang Gao, Qun Luo, Martin R. Stampfli, Tao Peng, Rongchang Chen
Development and validation of a four-microRNA signature for placenta accreta spectrum: an integrated competing endogenous RNA network analysis
Tian Yang, Na Li, Rui Hou, Chong Qiao, Caixia Liu
Real-world data on the effectiveness and safety of interferon-alpha-2a intralesional injection for the treatment of focally recalcitrant mycosis fungoides
Shi-Yu Zhang, Zhao-Rui Liu, Lu Yang, Tao Wang, Jie Liu, Yue-Hua Liu, Kai Fang
Determinants of intraocular lens tilt and decentration after cataract surgery
Xiaoxun Gu, Xiaoyun Chen, Guangyao Yang, Wei Wang, Wei Xiao, Guangming Jin, Lanhua Wang, Ye Dai, Xiaoting Ruan, Zhenzhen Liu, Lixia Luo, Yizhi Liu
Prognostic values of SNAI family members in breast cancer patients
Deheng Li, Liangdong Li, Wentao Yang, Lei Chen, Xin Chen, Qifeng Wang, Bin Hao, Wei Jin, Yiqun Cao
Pathological characteristics of BK polyomavirus-associated nephropathy with glomerular involvement
Xu-Tao Chen, Rong-Hai Deng, Shi-Cong Yang, Xiao-Tao Hou, Jun Li, Yan-Yang Chen, Hui-Fei Yang, Ze-Yuan Wang, Chang-Xi Wang, Jiang Qiu, Li-Zhong Chen, Wen-Fang Chen, Gang Huang
Anatomical femoral tunnel positioning in the medial patellofemoral ligament reconstruction: is the free-hand technique accurate?
Guilherme Moreira de Abreu-e-Silva, Felipe Antônio Ruy Buarque, Thiago Scherr Dias, Pengfei Lei, Elton Luis Ribeiro Bueno, Marco Antônio Percope de Andrade
Peptidome characterization of ovarian cancer serum and the identification of tumor suppressive peptide ZYX36-58
Xusu Wang, Guangquan Liu, Na Sheng, Mi Zhang, Xinxing Pan, Siyu Liu, Ke Huang, Yu Cong, Qing Xu, Xuemei Jia, Juan Xu
Intensity-modulated particle beam radiation therapy in the management of olfactory neuroblastoma
Weixu Hu, Jiyi Hu, Jing Gao, Jing Yang, Xianxin Qiu, Lin Kong, Jiade J. Lu
ADNCR modulates neural stem cell differentiation and proliferation through the regulation of TCF3 expression
Ling Long, Chao Zeng, Honglei Chen, Taicheng Zhou, Lili Wu, Xiaodong Cai
Prognostic factors and the effect of radioiodine on patients with locally advanced differentiated thyroid cancer
Yao Yao, Shuai Cheng, Xinyu Xu, Xinyuan Chen, Wei Chen, Yichun Qian, Yuan Zhang
Extracellular ubiquitin promotes hepatoma metastasis by mediating M2 macrophage polarization via the activation of the CXCR4/ERK signaling pathway
Jiajing Cai, Qi Zhang, Xuemeng Qian, Jingdong Li, Qi Qi, Ru Sun, Jia Han, Xinfang Zhu, Mengyi Xie, Xiaolan Guo, Rong Xia
A CT-derived deep neural network predicts for programmed death ligand-1 expression status in advanced lung adenocarcinomas
Ying Zhu, Yang-Li Liu, Yu Feng, Xiao-Yu Yang, Jing Zhang, Dan-Dan Chang, Xi Wu, Xi Tian, Ke-Jing Tang, Can-Mao Xie, Yu-Biao Guo, Shi-Ting Feng, Zun-Fu Ke
Ligustilide modulates oxidative stress, apoptosis, and immunity to avoid pathological damages in bleomycin induced pulmonary fibrosis rats via inactivating TLR4/MyD88/NF-KB P65
Shu Luo, Junzuo Gong, Xiaoping Cao, Shiping Liu
The patterns and management of fracture patients under COVID-19 outbreak in China
Pei Yu, Chuanlong Wu, Chengyu Zhuang, Tingjun Ye, Yin Zhang, Jingfeng Liu, Lei Wang
The combination of forskolin and VPA increases gene expression efficiency to the hypoxia/neuron-specific system
Zhimin Pan, Jinsoo Oh, Lu Huang, Zhaoxun Zeng, Pingguo Duan, Zhiyun Li, Yeomin Yun, Janghwan Kim, Yoon Ha, Kai Cao
Interaction between common variants of MDM2 and PPP1R13L and CD3EAP and TP53 SNPs in relation to lung cancer risk among Chinese
Jiaoyang Yin, Wei Hou, Ulla Vogel, Yegang Ma, Chunhong Wang, Huiwen Wang, Zhenxiang Sun
Temporal changes of COVID-19 pneumonia by mass evaluation using CT: a retrospective multi-center study
Chao Wang, Peiyu Huang, Lihua Wang, Zhujing Shen, Bin Lin, Qiyuan Wang, Tongtong Zhao, Hanpeng Zheng, Wenbin Ji, Yuantong Gao, Junli Xia, Jianmin Cheng, Jianbing Ma, Jun Liu, Yongqiang Liu, Miaoguang Su, Guixiang Ruan, Jiner Shu, Dawei Ren, Zhenhua Zhao, Weigen Yao, Yunjun Yang, Bo Liu, Minming Zhang
Obesity and its effect on outcomes in same-day bilateral total knee arthroplasty
Ethan A. Remily, Nequesha S. Mohamed, Wayne A. Wilkie, Tyler Smith, Anthony Judice, Salvador Forte, James Nace, Ronald E. Delanois
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1 (PYCR1) upregulation contributes to gastric cancer progression and indicates poor survival outcome
Shiyu Xiao, Sizhu Li, Ziying Yuan, Liya Zhou
Impact of the number of examined lymph nodes on stage migration in node-negative gastric cancer patients: a Chinese multi-institutional analysis with propensity score matching
Pengfei Gu, Jingyu Deng, Wei Wang, Zhenning Wang, Zhiwei Zhou, Huimian Xu, Han Liang
Cost-effectiveness of intravitreal conbercept versus other treatments for wet age-related macular degeneration
Rui Chen, Bin Wu
“Liver parenchyma dissecting-first” method facilitates the Glissonean pedicle approach in anatomical laparoscopic hepatolobectomy
Liang Xiao, Zhiming Wang, Ledu Zhou
A psychological investigation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in mobile cabin hospitals in Wuhan
Haobin Zhang, Si Qin, Lei Zhang, Zhuxiao Feng, Changhe Fan
Effect of combined chronic predictable and unpredictable stress on depression-like symptoms in mice
Yajun Qiao, Jiubo Zhao, Cen Li, Ming Zhang, Lixin Wei, Xiaoyuan Zhang, Olga Kurskaya, Hongtao Bi, Tingting Gao
Antibacterial peptides inhibit MC3T3-E1 cells apoptosis induced by TNF-α through p38 MAPK pathway
Rong-Jian Lu, He-Lin Xing, Chao-Jun Liu, Yao Shu, Biao Guo, Xiao-Yang Chu, Chun-Fang Wang, Lin Feng, Kai-Tao Yu
Analysis of the guidance value of 3D ultrasound in evaluating endometrial receptivity for frozen-thawed embryo transfer in patients with repeated implantation failure
Ruiqing Tong, Ying Zhou, Qi He, Yanyan Zhuang, Weiqin Zhou, Fei Xia
Characterization of antibody response against 16kD and 38kD of M. tuberculosis in the assisted diagnosis of active pulmonary tuberculosis
Xiaohui Hao, Jie Bai, Yingying Ding, Jinhong Wang, Yidian Liu, Lan Yao, Wei Pan
Curcumol enhances the anti-tumor effects of metformin via suppressing epithelial-mesenchymal transition in triple-negative breast cancer
Gangyue Wang, Yi Dong, Heng Liu
Surgical outcomes and survival for T4 gastric cancer extending to the transverse colon
Gang-Cheng Wang, Ying-Jun Liu, Chong-Qing Gao, You-Cai Wang, Hui-Fang Lv, Bei-Bei Chen, Cai-Yun Nie, Xiao-Bing Chen, Su-Xia Luo
Which is the optimal management for locally advanced gastric cancer patients with TRG 0 and 1 after R0 resection?
Fei Ma, Yonglei Zhang, Liangqun Peng, Zhandong Zhang, Wei Yang, Junhui Chai, Bin Zhang, Sheqing Ji, Yawei Hua, Xiaobing Chen, Suxia Luo
Clinical features and the efficacy of adjuvant chemotherapy in resectable small bowel adenocarcinoma: a single-center, long-term analysis
Ning Li, Wei Shen, Wenying Deng, Han Yang, Yijie Ma, Liangyu Bie, Chen Wei, Suxia Luo
RACGAP1 is transcriptionally regulated by E2F3, and its depletion leads to mitotic catastrophe in esophageal squamous cell carcinoma
Weifeng Zhao, Mengyao Wang, Chaojie Wang, Yingjun Liu, Huimin Liu, Suxia Luo
Upregulation of STAT1-CCL5 axis is a biomarker of colon cancer and promotes the proliferation of colon cancer cells
Mengke Niu, Ming Yi, Bing Dong, Suxia Luo, Kongming Wu

Editorial on Structural Heart Disease: The Revolution1

Structural heart disease: the revolution
Daniel Hernandez-Vaquero

Original Article on Structural Heart Disease: The Revolution1

Long term follow up of percutaneous treatment for degenerated Mitroflow prosthesis with self-expanding transcatheter aortic valve implantation
Isaac Pascual, Marcel Almendárez, Rut Álvarez Velasco, Antonio Adeba, Daniel Hernández-Vaquero, Rebeca Lorca, Rocío Díaz, Alberto Alperi, Héctor Cubero-Gallego, Jose Rozado, César Morís, Pablo Avanzas
Ventricular arrhythmias in patients with functional mitral regurgitation and implantable cardiac devices: implications of mitral valve repair with Mitraclip®
Tomás Benito-González, Xavier Freixa, Cosmo Godino, Maurizio Taramasso, Rodrigo Estévez-Loureiro, Daniel Hernandez-Vaquero, Ana Serrador, Luis Nombela-Franco, David Grande-Prada, Ignacio Cruz-González, Rodolfo San Antonio, Michele Galasso, Mara Gavazzoni, Carmen Garrote, Antonio Portolés-Hernández, Pablo Avanzas, Felipe Fernández-Vázquez, Isaac Pascual
Initial experience of a MitraClip valve repair program in Spain
Daniel Henández-Vaquero, Isaac Pascual, Marcel Almendarez, Antonio Adeba, Alberto Alperi, Rebeca Lorca, Héctor Cubero-Gallego, Víctor León, Félix E. Fernández Suárez, David Fernández del Valle, César Morís, Pablo Avanzas
Functional mitral regurgitation: structural modifications with percutaneous valve repair with MitraClip
Alberto Alperi, Pablo Avanzas, Isaac Pascual, Antonio Adeba, Rebeca Lorca, Victor León, Marcel Almendarez, Hector Cubero-Gallego, Iria Silva-Conde, César Moris, Daniel Hernandez-Vaquero
Percutaneous treatment with Mitraclip for functional mitral regurgitation: medium-term follow up according to left ventricular function
Isaac Pascual, Tomás Benito-González, Daniel Hernandez-Vaquero, Rodrigo Estévez-Loureiro, Rebeca Lorca, Carmen Garrote-Coloma, Pablo Avanzas, Javier Gualis, Antonio Adeba, Armando Pérez de Prado, César Morís, Felipe Fernández-Vázquez

Review Article on Structural Heart Disease: The Revolution1

Transcatheter aortic valve replacement (TAVR): expanding indications to low-risk patients
Hector Cubero-Gallego, Christian Dam, Juan Meca, Pablo Avanzas
Choice of transcatheter heart valve: should we select the device according to each patient’s characteristics or should it be “one valve fits all”?
Matthias Renker, Won-Keun Kim
Outcomes with percutaneous mitral repair vs. optimal medical treatment for functional mitral regurgitation: systematic review
Hector Cubero-Gallego, Daniel Hernandez-Vaquero, Pablo Avanzas, Marcel Almendarez, Antonio Adeba, Rebeca Lorca, Jose Rozado, Alain Escalera, Jacobo Silva, Cesar Moris, Isaac Pascual
Percutaneous mitral repair: current and future devices
Rodrigo Estévez-Loureiro, Tomás Benito-González, Carmen Garrote-Coloma, Felipe Fernández-Vázquez, Pablo Avanzas, Miguel Piñón, Isaac Pascual
Catheter-based treatment of tricuspid regurgitation: state of the art
Marcel Santaló-Corcoy, Lluís Asmarats, Chi-Hion Li, Dabit Arzamendi
Fusion imaging for transcatheter mitral and tricuspid interventions
Isaac Pascual, Alberto Pozzoli, Maurizio Taramasso, Francesco Maisano, Edwin C. Ho
Tetralogy of Fallot: cardiac imaging evaluation
Carlos Jerjes Sánchez Ramírez, Leopoldo Pérez de Isla
Pulmonary regurgitation after repaired tetralogy of Fallot: surgical versus percutaneous treatment
Juan Antonio Meca Aguirrezabalaga, Jacobo Silva Guisasola, Rocío Díaz Méndez, Alain Eliott Escalera Veizaga, Daniel Hernández-Vaquero Panizo

Editorial Commentary on Structural Heart Disease: The Revolution1

Past, current and future management of secondary mitral valve disease: the importance of anatomic staging
Daniel H. Drake, Karen G. Zimmerman, David A. Sidebotham

Disclosure:

1. The series “Structural Heart Disease: The Revolution” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Daniel Hernandez-Vaquero served as the unpaid Guest Editor for the series.