Vol 8, No 3 (February 2020): Annals of Translational Medicine (Focus on "Lung Transplantation")

Original Article on Lung Transplantation1

The value of high-resolution HLA in the perioperative period of non-sensitized lung transplant recipients
Ji Zhang, Dong Liu, Caixin Zhang, Min Zhou, Jian Lv, Hongmei Wang, Hang Yang, Li Fan, Bo Wu, Jingyu Chen
Ex vivo lung perfusion with perfusate purification for human donor lungs following prolonged cold storage
Dong Wei, Fei Gao, Zhenkun Yang, Wei Wang, Yinglun Chen, Yan Lu, Jingyu Chen
Clinical outcomes of ceftazidime-avibactam in lung transplant recipients with infections caused by extensively drug-resistant gram-negative bacilli
Wenhui Chen, Lingxiao Sun, Lijuan Guo, Bin Cao, Yingmei Liu, Li Zhao, Binghuai Lu, Binbin Li, Jingyu Chen, Chen Wang
Can the preoperative nutritional risk score be a predictor of the outcomes in critically ill patients of lung transplantation: a retrospective study
Kongmiao Lu, Huixing Li, Yinglun Chen, Bo Wu, Ji Zhang, Man Huang, Jingyu Chen

Review Article on Lung Transplantation1

China lung transplantation developing: past, present and future
Bo Wu, Chunxiao Hu, Wenhui Chen, Jianxing He, Gening Jiang, Ji Zhang, Dong Liu, Xiaoshan Li, Dong Wei, Guohui Jiao, Chen Wang, Jingyu Chen

Consensus

Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First edition)
Laishuan Wang, Yuan Shi, Tiantian Xiao, Jianhua Fu, Xing Feng, Dezhi Mu, Qi Feng, Mingyan Hei, Xiaojing Hu, Zhankui Li, Guoping Lu, Zezhong Tang, Yajuan Wang, Chuanqing Wang, Shiwen Xia, Jianqing Xu, Yujia Yang, Jie Yang, Mei Zeng, Jun Zheng, Wei Zhou, Xiaoyu Zhou, Xiaoguang Zhou, Lizhong Du, Shoo K. Lee, Wenhao Zhou, on behalf of the Working Committee on Perinatal, and Neonatal Management for the Prevention and Control of the 2019 Novel Coronavirus Infection

Column in Laboratory Medicine2

Which lessons shall we learn from the 2019 novel coronavirus outbreak?
Camilla Mattiuzzi, Giuseppe Lippi

Disclosure:

1. The series “Lung Transplantation” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding.

2. The series “Column in Laboratory Medicine” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding.