Vol 8, No 1 (January 2020): Annals of Translational Medicine (Focus on "Neurological Diseases")

Original Article

Estimated glomerular filtration rate, anemia and outcomes in patients with ischemic stroke
Huihui Liu, Huaguang Zheng, Peng Wu, Chun-Feng Liu, David Wang, Hao Li, Xia Meng, Yongjun Wang, Yongjun Cao, Yilong Wang, Yuesong Pan
Analysis of young ischemic stroke patients in northeast China
Jiao-Jiao Ge, Ying-Qi Xing, Hong-Xiu Chen, Li-Juan Wang, Li Cui
Association between neurological deterioration and outcomes in patients with stroke
Peipei Liu, Shoufeng Liu, Ning Feng, Yajing Wang, Yuan Gao, Jialing Wu
Orexin-A aggravates cytotoxicity and mitochondrial impairment in SH-SY5Y cells transfected with APPswe via p38 MAPK pathway
Maoyu Li, Yao Meng, Bingcong Chu, Yang Shen, Xiangtian Liu, Mao Ding, Chaoyuan Song, Xi Cao, Ping Wang, Linlin Xu, Yun Wang, Shunliang Xu, Jianzhong Bi, Zhaohong Xie
Echinocystic acid provides a neuroprotective effect via the PI3K/AKT pathway in intracerebral haemorrhage mice
Beilei Chen, Yuanyuan Zhao, Wei Li, Jing Hang, Mengmei Yin, Hailong Yu
A proposed synergistic effect of CSF1R and NMUR2 variants contributes to binge eating in hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids
Qing Liu, Xia-Nan Guo, Cai-Yan Liu, Wei-Hai Xu
Complicated paroxysmal kinesigenic dyskinesia associated with SACS mutations
Qiang Lu, Liang Shang, Wo Tu Tian, Li Cao, Xue Zhang, Qing Liu
Expression of HMGB1 and TLR4 in neuropsychiatric systemic lupus erythematosus patients with seizure disorders
Qin Huang, Shuqun Shen, Hang Qu, Yu Huang, Danni Wu, Haishan Jiang, Chao Yuan
Phenotypic characterization of CADASIL patients with the Arg332Cys mutation in the NOTCH3
Chen-Si Li, Tian-Wei Wang, Jie Wang, Shuai-Hong Li, Na Li, Xiao-Shuang Wang, Le Fang
Clinical features and genetic characteristics of hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids due to CSF1R mutation: a case report and literature review
Lv-Ping Zhuang, Chang-Yun Liu, Yuan-Xiao Li, Hua-Ping Huang, Zhang-Yu Zou
Test-retest variability of brain morphometry analysis: an investigation of sequence and coil effects
Shuang Yan, Tianyi Qian, Bénédicte Maréchal, Tobias Kober, Xianchang Zhang, Jinxia Zhu, Jing Lei, Mingli Li, Zhengyu Jin
Design of stroke imaging package study of intracranial atherosclerosis: a multicenter, prospective, cohort study
Qianqian Lin, Xiaoyun Liu, Beilei Chen, Daishi Tian, Changyun Liu, Ailian Du, Baoquan Lu, Guangzhi Liu, Bo Wu, Litao Li, Hui Liang, Shiwen Wu, Zhimin Shi, Tao Gong, Zhongrui Yan, Qinjian Sun, Le Fang, Lifang Zhang, Degang Sun, Mingli Li, Wei-Hai Xu, on behalf of Stroke Imaging Package Study of Intracranial Atherosclerosis (SIPS-ICAS) study group
The PLAN score can predict poor outcomes of intracerebral hemorrhage
Wanliang Du, Xingquan Zhao, Yilong Wang, Guitao Zhang, Jiming Fang, Yuesong Pan, Liping Liu, Kehui Dong, Gaifen Liu, Yongjun Wang, on behalf of the China National Stroke Registry (CNSR) Investigators

Case Report

Long-term outcome of unilateral deep brain stimulation of the subthalamic nucleus for a patient with drug-resistant focal myoclonic seizure
Xueyuan Wang, Jialin Du, Di Wang, Cuiping Xu, Zhiwei Ren, Yuping Wang, Yongjie Li, Tao Yu, Liankun Ren
Mirror movements induced by hemiballism due to putamen infarction: a case report and literature review
Shuai Jiang, Di Zhong, Yuying Yan, Qiange Zhu, Changyi Wang, Xueling Bai, Tian Cao, Bo Wu
Ultrasonographic optic nerve sheath diameter monitoring of elevated intracranial pressure: two case reports
Li-Juan Wang, Hong-Xiu Chen, Lan Tong, Li-Min Chen, Ya-Nan Dong, Ying-Qi Xing

Disclosure:

The focused issue “Neurological Diseases” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Wei-Hai Xu served as the unpaid Guest Editor for the focused issue.