Vol 3, No 16 (September 2015): Annals of Translational Medicine

Guideline

Expert consensus statement on parathyroid protection in thyroidectomy
Jingqiang Zhu, Wen Tian, Zhengang Xu, Kewei Jiang, Hui Sun, Ping Wang, Tao Huang, Zhuming Guo, Hao Zhang, Shaoyan Liu, Yanjun Zhang, Ruochuan Cheng, Daiwei Zhao, Youben Fan, Xiaoxi Li, Jianwu Qin, Wenxin Zhao, Anping Su

Original Article

Birth season and vitamin D concentration in adulthood
Giuseppe Lippi, Patrizia Bonelli, Ruggero Buonocore, Rosalia Aloe
Lower body mass index is associated with a higher risk of giant cell arteritis: a systematic review and meta-analysis
Patompong Ungprasert, Charat Thongprayoon, Kenneth J. Warrington

Perspective

Linkage between genotype and immunological phenotype in Crohn’s disease
Gwenny M. Fuhler, Kaushal Parikh, C. Janneke van der Woude, Maikel P. Peppelenbosch

Case Report

Refractory pulmonary artery aneurysm in Behçet’s disease
Dong Xie, Chang Chen, Haifeng Wang, Zhifei Xu, Gening Jiang